Tổ Chức

Stt Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Trình độ Ghi chú
1 Bùi Văn Nam 06/03/1981 Hiệu trưởng Đại học
2 Đặng Thị Thắm 20/01/1981 P. Hiệu trưởng Cao đẳng
3 Nguyễn Nam Đài 04/02/1958 TT tổ KHXH Cao đẳng
4 Đặng Thị Thu Hiền 10/11/1965 Kế toán Trung cấp
5 Nguyễn Văn Gang 21/06/1960 CT Công đoàn Cao đẳng
6 Phùng Thị Tuyến 13/05/1975 Thư ký hội đồng Cao đẳng
7 Nguyễn Thị Quy 16/01/1979 Giáo viên Cao đẳng
8 Đỗ Văn Trung 19/07/1979 Giáo viên Cao đẳng
9 Mai Thị Phượng 10/09/1978 Giáo viên Cao đẳng
10 Trần  Thị Tiến 22/06/1981 Giáo viên Cao đẳng
11 Ngô Thị Thuỷ 29/07/1981 Giáo viên Cao đẳng
12 Bùi Quốc Khánh 02/09/1981 Giáo viên Cao đẳng
13 Tống Thị Thuỷ 12/11/1981 Giáo viên Cao đẳng
14 Vũ Thị Tân 04/04/1982 Giáo viên Cao đẳng
15 Trần Thị Gien Ly 01/05/1986 Giáo viên Cao đẳng
16 Vũ Văn Trang 12/02/1984 Giáo viên Cao đẳng
17 Nguyễn Thị Lành 05/05/1984 Giáo viên Cao đẳng
18 Vũ Việt Phương 24/12/1977 Giáo viên Đại học
19 Nguyễn Văn Quyết 07/11/1975 Giáo viên Đại học
20 Bùi Văn Việt 10/04/1979 Giáo viên Đại học
21 Phạm Thị Xuân 18/08/1991 NV Thư viện Cao đẳng
22 Phạm Thị Liên 17/07/1986 NV Y tế Trung cấp
23 Phạm Thị Hường 05/03/1986 Giáo viên Cao đẳng
24 Trần Thị Thuỷ 03/09/1983 Giáo viên Cao đẳng
25 Bùi Thị Kiều Oanh 10/11/1986 Giáo viên Cao đẳng
26 Phạm Thị Diệp 03/12/1981 Giáo viên Cao đẳng
27 Phạm Văn Thơ 14/10/1981 Giáo viên Cao đẳng
28 Phạm Thị Ngọc Bích 24/11/1990 Giáo viên Cao đẳng
29 Nguyễn Thị Hoà 27/08/1988 Giáo viên Cao đẳng
30 Vũ Thị Thúy 26/02/1990 Giáo viên Cao đẳng
31 Nguyễn Thị Hà 10/10/1985 Giáo viên Cao đẳng
32 Phạm Thị Mây 03/06/1987 Giáo viên Cao đẳng
33 Trần Thị Dung 13/05/1988 Giáo viên Cao đẳng
34 Ngô Thị Hà 24/04/1991 Giáo viên Cao đẳng
35 Đặng Thị Thơm 18/04/1989 Giáo viên Cao đẳng
36 Phạm Văn Thùy 08/12/1988 Giáo viên Thạc sỹ
37 Nguyễn Văn Đoàn 04/03/1990 Giáo viên Đại học
38 Vũ Thị Nguyệt Anh 12/12/1979 NV Văn phòng Cao đẳng
39 Trần Thị Oanh 08/01/1989 Giáo viên Đại học
40 Trần Thị Huệ 28/07/1989 Giáo viên Cao đẳng
41
Trần Thị Hiền
10/08/1989
Giáo viên Cao đẳng
42 Hoàng Thị Phương 18/02/1991 Giáo viên Cao đẳng
43 Trần Thị Huyền Trang 01/02/1993 Giáo viên Cao đẳng