THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA KHỐI 9

Ngày Tiết 9A 9B 9C 9D Thứ 2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ 2 VĂN – Việt Tin – T.Thủy VĂN – Tuyến TOÁN – Lành 3 Lý – Tr.Thuỷ TOÁN -Khánh TOÁN – Lành SINH – Hường 4 TOÁN -Khánh VĂN – Việt Tin – T.Thuỷ VĂN – Tuyến 5 Thứ 3 1 TOÁN -Khánh TD -…